Vytlačiť
Kategória: MAS LEV
Návštevy: 5341

Programove obdobie 2007 - 2013:

Miestna akčná skupina LEV, o. z. je verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo zápisom do registra občianskych združení v roku 2008. Avšak tomuto formálnemu úkonu predchádzali roky intenzívnej komunikácie a riešenia spoločných problémov s dnešnými partnermi. V roku 2009 sme získali tzv. štatút MAS, ktorý nás oprávňoval  v programovacom období rokov 2007 – 2013 realizovať integrovanú stratégiu rozvoja vidieka, ktorá bola podporená prostredníctvom Programu rozvoja vidieka cez Os 4 – Prístup Leader. 

Dali sme jej príznačný názov Levočský región – perla Spiša..... A sen sa stane skutočnosťou!

K tomu, aby sa sen premenil na realitu sme mohli využiť pridelené finančné zdroje vo výške 2 086 tis. EUR, ktoré boli určené na podporu projektov vo vymedzenom katastrálnom území našej MAS. Tieto finančné prostriedky na báze princípov prístupu Leader sme  prerozdelili oprávneným konečným prijímateľom a na lokálnej úrovni bolo schválených okolo 160 žiadostí o nenávratné finančné prostriedky. Realizáciou projektov sa nám postupne darí meniť tvár partnerských obcí, avšak čo je podstatné, našou iniciatívou spájame ľudí, organizácie, myšlienky a tým vytvárame väčší komunikačný a prezentačný priestor. 

Naše aktivity boli však zamerané i na realizáciu projektov spolupráce na národnej i nadnárodnej úrovni určené miestnym akčným skupinám pôsobiacim v EÚ prostredníctvom tzv. opatrenia 4.2 Projekty spolupráce, ktorými sme sa snažili predovšetkým o podporu našich tradícií, kultúrnych a duchovných hodnôt. Tento náš zámer naďalej pokračuje v prechodnom období, kedy nastavujeme novú stratégiu miestneho rozvoja a s tou sa budeme čoskoro uchádzať o ďalšie finančné zdroje pre naše územie.

Za úlohu sme si dali prezentovať či propagovať krásu našej lokality a poukázať na ľudský, prírodný a historický potenciál, ktorý sa v levočskom regióne – časti Spiša - ukrýva. Veríme, že i týmto sme prispeli k Vášmu záujmu vychutnať si naživo atmosféru nášho regiónu, ktorého sme neoddeliteľnosťou súčasťou, pričom dúfame, že sa k nám radi vrátite, a to aj pre našu otvorenosť, úprimnosť, pohostinnosť a spontánnosť ....Napokon... Spoznajte nás osobne! 

 

Programove obdobie 2014 - 2020:

Miestna akčná skupina LEV je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv. 

Každá miestna akčná musí spĺňať základné podmienky týkajúce sa partnerstva, územia pôsobnosti a stratégie rozvoja.

Pri integrovanom rozvoji vidieka v programovom období 2014 - 2020 zavádza Európska komisia možnosť využitia finančných prostriedkov z ďalších fondov EÚ, tzv. multifinancovanie, cez miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), pričom prístup Leader je jeho integrálnou súčasťou.

V programovom období 2014 - 2020 zostáva Leader povinnou súčasťou programov rozvoja vidieka ako prierezový nástroj pre miestny rozvoj a zavádzanie inovácií vrátane zmierňovania klimatických zmien. 

  ČO JE LEADER? = spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka

- metóda Leader je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku

- základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych zdrojov , pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor - t.z. o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia. 

- na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny MAS

- tieto partnerstvá spájajúce subjekty verejných a súkromných záujmov, t.z. členmi týchto partnerstiev sú obce, podnikatelia, občianske združenia, neziskové organizácie, spolky, zväzy či samotní občania

 

Kľúčové znaky prístupu Leader:

1. oblastné stratégie miestneho rozvoja

2. prístup zdola nahor

3. verejno-súkromné partnerstvá: MAS

4. uľahčovanie inovácie

5. integrované a viacsektorové akcie

6. vytváranie sietí

7. spolupráca

 

MAS LEV je "multisektorálne" združenie,  ktoré vzniklo registrovaním v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

v znení neskorších predpisov dňa 08.09.2008.

CIELE MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY LEV

(poznámka: viac informácií viď. dole na strane STANOVY)

 

Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu MAS: číslo rozhodnutia 192PO210006, v Bratislave dňa 15.11.2017

Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Základná max finančná alokácia: 

a) na implementáciu opatrení v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 sumu 872 061,85 €

b) na implementáciu opatrení v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sumu 943 631,15 €

 

Názov stratégie: Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS LEV, o. z. na roky 2014 – 2020 je hlavným nástrojom pre podporu rozvoja územia MAS v danom programovacom období Európskej únie a na presadenie komunitou vedeného miestneho rozvoja (CLLD).

CLLD je zložená z častí a to :

Členská základňa MAS a zastúpenie sektorov

Na strategických aktivitách, ktoré predchádzali jej konečnej verzii pracovali zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektora vo vyváženej  percentuálnej zostave. Prevahu však v rámci práce na stratégii a angažovania aktérov pri rôznych sprievodných aktivitách mal občiansky sektor pomerne zastúpený z celého riešeného územia.

Členskú základňu k 7.12.2015 tvorí celkom  83 členov s prevahou občianskeho sektora a oproti 64 člennej základni pri založení miestnej akčnej skupiny v roku 2008  dynamicky vzrástla. Dnes je stav základne v počte 34 (40,97%) členov zastúpených z verejného sektora, v počte 14 (16,87%) zo súkromného sektora a v počte 49 (59,03%) z občianskeho sektora. Členská základňa je rovnomerne zastúpená z celého územia MAS a i v danom prípade zostáva zachovaný princíp 50 : 50. Zoznam členov tvorí príloha 1 a 2 Metodického pokynu.

Členskú základňu k 1.6.2017 tvorí celkom 71 členov zaradených do troch záujmových skupín. Ani jedna z nich nemá viac ako 49 % rozhodovacích hlasov. Záujmová skupina verejného sektora predstavuje 47,89 %, záujmovú skupinu podnikateľského sektora tvorí 8,45 % členov a záujmovú skupinu občianskeho sektora reprezentuje 43,66 % členov (viď personálna matrica). Zároveň občiansky a podnikateľský sektor má vyvážené zastúpenie v 16 samosprávach, čo predstavuje 51,61 % územné rozloženie.

PERSONÁLNA MATICA OZ MAS LEV, o.z.: 

 

Zostava Správnej rady OZ MAS LEV (4.12.2017)

Ing. Andrea Hradiská, PhD. - občiansky sektor - predseda

Peter Faltin - verejný sektor - podpredseda

Štefan Sýkora - podnikateľský sektor

RNDr. Vladimír Adamkovič - občiansky sektor

Václav Trnka - občiansky sektor

Ľuboš Tatranský - verejný sektor

Ing. Miroslav Vilkovský - verejný sektor

 

Monitorovací výbor: 

Vincent Koňak (verejný sektor) - predseda

Ing. Alena Hrešková (občiansky)

Stanislav Jansčák (občiansky sektor)

Ing. Rastislav Sloboda (občiansky sektor)

 

Revízna komisia: 

MVDr. Michal Kapusta

Jozef Vencel

Ondrej Szuttor

 

PROBLÉMOVÁ ANALÝZA ÚZEMIA MAS LEV

Stanovené problémy:

  1. Nedostatočne rozvinutý vidiecky cestovný ruch a jeho propagácia
  2. Vysoká miera nezamestnanosti na vidieku a absencia pracovných príležitosti
  3. Slabá spolupráca miestnych aktérov na regionálnej a nadregionálnej úrovni
  4. Nižšia atraktivita obcí a chýbajúce služby pre obyvateľov a abstinujúce spoločenské služby

 

Priorita 1: Rozvinutý vidiecky cestovný ruch

Priorita 2: Efektívne podnikanie na vidieku

Priorita 3: Spolupráca a integrované projekty

Priorita 4 : Atraktívne prostredie pre život v obciach

 VÍZIA: 

MAS LEV je región, ktorý svojím obyvateľom a návštevníkom ponúka všetky pozitívne stránky vidieckeho územia v blízkosti historických miest zaradených do UNESCO.

Návštevníkom ponúka lákavé prepojenie vidieckych tradícii s modernosťou služieb v atraktívnom a výnimočnom krajinnom prostredí Spiša. V neposlednom rade využíva kultúrne a  prírodné dedičstvo územia a posilňuje tak nezávislosť regiónu cez trvalo udržateľnú lokálnu ekonomiku v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu.

 

 

Strategický cieľ

Formuluje hranice celkového rozvoja MAS, teda celkové účinky realizácie všetkých rozvojových činností . Dosahovanie strategického cieľa bude pravidelne sledované pomocou indikátorov dopadov, ktoré smerujú rozvojové aktivity  k zlepšeniu situácie v území. MAS LEV vníma seba sama ako stmeľujúci prvok, ktorý preferuje rozličné záujmové skupiny vhodným spôsobom tak, aby efektívnejšie realizovali spoločné ciele.

Strategickým cieľom je zlepšenie kvality života obyvateľov MAS LEV a rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v území,  prostredníctvom zvyšovania atraktivity územia pre návštevníkov s tvorbou a udržaním nových pracovných príležitostí. Zachovanie krajinného rázu prostredníctvom ochrany prírody a poskytovanie kvalitnejších služieb pre spokojný život spoluobčanov.

 Táto stratégia MAS LEV disponuje integračnými prvkami hlavne:

 

 

INFO o združení OZ MAS LEV: STANOVY OZ MAS LEV