Vytlačiť
Kategória: Reface
Návštevy: 216Newsletter#1 projektu Erasmus+ project ReFace – Regióny čeliace šokom

Leták Reface (PDF)

Viac nájdete v júlovej LIMke č. 7/2021 na strane 11. 

 

 
 

3rd Smart Communities Academy

On April 15-16, 2021, the 3rd Smart Communities International Academy, entitled Smart Opportunities for Rural Communities in 2021-2027 within the Smart Communities 2.0 (SKHU/1902/4.1/027) project took place. Due to the current situation, the conference was held online in the virtual space. MASLEV participated in the conference with the presentation Regions are getting resilient, based on the Erasmus+ Program project ReFace: Regions facing shocks: building resilient communities.The presentation dealt with the regions´ pro-active innovative approaches to crises and their solutions. The OECD reviewed local and regional responses to the economic crisis and identified how new forms of leadership and strategic thinking emerged, serving to reinvent and reposition notions of local development policies and practice. The training of key regional players in order to increase their ability to prevent or deal with crises becomes crucial. 
 
The basic concept of the project Smart Communities 2.0 - How to be smart in the countryside?   is that ‘smart’ is not the prerogative of cities; sustainable prosperity can also be achieved in rural areas using the latest technologies. This requires developing local communities and engaging them in a global, increasingly digital world. The main goal is to support the smartness of rural settlements through the development of specific cross-border services. The target area of the project is Nógrád county, Banská Bystrica and Košice districts.  Based on the developed services, knowledge transfer to villages is implemented, the target groups of which  are local communities: local institutions - decision-makers, civic and economic organizations and the local population - old and young.
 
 
 
 
15.-16. Apríla 2021, sa v rámci projektu Inteligentné komunity 2.0 (SKHU/1902/4.1/027), konala 3. medzinárodná konferencia  s názvom Inteligentné príležitosti pre vidiecke komunity v 2021-2027. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, prebiehala konferencia vo virtuálnom priestore. Na konferencie sa zúčastnil aj MASLEV s príspevkom Regióny sa stávajú odolnejšími, ktorý vychádzal z projektu ReFace: Regióny čeliace šokom: budovanie odolných komunít. Ide o projekt v rámci programu Erasmus+. Prezentácia sa zaoberala pro-aktívnym prístupom regiónov ku krízam a hľadaním riešení na ne. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj preskúmala odozvy regiónov na ekonomické krízy a identifikovala vznik nových foriem vedenia a strategického myslenia, ktoré majú ukázať nový pohľad na rozvoj lokálnych politík a praktík. Zásadným sa stáva školenia kľúčových hráčov regiónov tak, aby sa zvýšila ich schopnosť predchádzať a vyrovnať sa s krízou.   
 
Základnou koncepciou projektu Inteligentné komunity 2.0 - Ako byť inteligentný v kraji? je, že „inteligentný“ nie je výsadou miest; udržateľná prosperita sa dá dosiahnuť aj vo vidieckych oblastiach pomocou najnovších technológií. To si vyžaduje rozvoj miestnych komunít a ich zapojenie do globálneho, čoraz viac digitálneho sveta. Hlavným cieľom je podpora inteligentnosti vidieckych sídiel prostredníctvom rozvoja konkrétnych cezhraničných služieb. Cieľovou oblasťou projektu je Novohradská župa, okresy Banská Bystrica a Košice. Na základe rozvinutých služieb sa realizuje prenos poznatkov do dedín, ktorých cieľovými skupinami sú miestne komunity: miestne inštitúcie - subjekty s rozhodovacími právomocami, občianske a ekonomické organizácie - pre pilotné kurzy Smart Village a Smart Academy a miestne obyvateľstvo - staré a miestne mladí