Vytlačiť
Kategória: Reface
Návštevy: 741Newsletter#3 - October 2022

Levoča, 31.10.2022

 

Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity

Tlačová správa kancelárie MAS LEV

ReFace – informačné stretnutia

Levoča, 17. 10. 2022

Dňa 22. 6. 2022 a dňa 21. 9. 2022 sa v priestoroch kancelarie MAS LEV a dňa 13. 10. 2022 v Trenčianskych Tepliciach uskutočnila multiplikačná udalosť pod názvom “Cesta k odolnosti”. Informačné podujatie bolo realizované v rámci projektu “ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity” podporeného cez program ERASMUS+ s cieľom rozšíriť informácie o prebiehajúcom online pilotnom projekte a platforme MOOC, predstaviť partnerov podieľajúcich sa na príprave pilotného kurzu, ako aj s cieľom predstaviť nástroj pre orientáciu, tzv. Road Map všetkým záujemcom o tému regionálnej odolnosti.

Pozvanie na tieto tri informačné stretnutia prijalo spolu viac ako 40 účastníkov z radov verejného a občianskeho sektora, ako aj z radov podnikateľov a aktívnych obyvateľov územia.

Projekt pod názvom ReFace teda spojil skupinu ľudí, aby preskúmali, čo predstavuje odolnosť voči výzvam a aké faktory pomáhajú budovať a udržiavať silné regióny. Projekt vytvoril priestor, kde sa stretáva podnikateľský sektor, akademická obec, samosprávy a vládne agentúry pri riešení regionálnych výziev. Spoločne tak môžeme vybudovať odolnejšiu spoločnosť so schopnosťou prekonať rôzne tlaky a zotaviť sa z nich a zároveň zabezpečiť bezpečnosť svojich obyvateľov.

 

Tlačová správa kancelarie MAS LEV

ReFace – pilotný kurz

Levoča, September 2022

V priebehu letných mesiacov až do dnešných dní MAS LEV ako koordinator projektu umožnil 25 účastníkom vstúpiť na platformu MOOC za účelom absolvovania pilotného kurzu v rámci projektu “ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity podporeného cez program ERASMUS+. Očakávali sme zároveň spätnú väzbu a postrehy k prvým dvom modulom tohto kurzu, ktorú poskytlo z 25 účastníkov celkom 12 študujúcich.

I keď participanti po registrácii hlásili technické problémy so zapínaním titulkov na videách, partneri projektu zareagovalli promptne a na platformu zaradili informácie, ako zapnúť titulky, zrýchliť či spomaliť video v prostredí MOOC. Viacerí vyhodnotili automatický preklad titulkov za problémový pre pochopenie témy.

Je nutné skonštatovať, že kurzu, ktorý do priestoru regiónov ponúkla MAS LEV, sa zúčastnili predovšetkým ľudia z praxe, to jest zástupcovia samospráv, podnikatelia, zamestnanci štátnej správy, ako aj zástupcovia iných miestnych akčných skupín, či občianskych združení. Tí sa zhodli na tom, že kurz obsahuje množstvo zaujímavých a dôležitých informácií, avšak prax im neumožnila sa kurzu venovať detailne, mnohí ho označili za príliš rozsiahly. Pričom by mnohí uvítali jeho praktickú podobu s možnosťou vyskúšať a spoločne riešiť krízové situácie cez modelové príklady pod vedením lektora. Online prostredie si vedia predstaviť ako priestor, do ktorého sa môžu vrátiť kedykoľvek pre oživenie teoretických informácií. A vedia si predstaviť, že tieto informácie budú prospešné i pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem uplatniť sa profesne pri rozvoji regiónov, v ktorých žijú.

Vraví sa, že krízy nepoznajú hranice; nemajú ani znalosti potrebné na ich prekonanie. To je hlavný dôvod, prečo je projekt ReFace riešený nadnárodne a v online prostredí. Veríme, že jeho uplatnenie bude prínosom vo všetkých partnerských krajinách.

 

Tlačová správa kancelarie MAS LEV

Levoča, 22. 9. 2022

Dňa 21. 9. 2022 sa v priestoroch kancelarie MAS LEV uskutočnila multiplikačná udalosť pod názvom “Cesta k odolnosti”. Informačné podujatie bolo realizované v rámci projektu “ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity” podporeného cez program ERASMUS+ s cieľom rozšíriť informácie o prebiehajúcom online pilotnom projekte a platforme MOOC, predstaviť partnerov podieľajúcich sa na príprave pilotného kurzu, ako aj s cieľom predstaviť nástroj pre orientáciu, tzv. Road Map všetkým záujemcom o tému regionálnej odolnosti. Pozvanie na túto udalosť prijali členovia správnej rady a ďalší účastníci z radov štátnej a verejnej správy, ako aj aktívnych dôchodkýň, ktoré táto téma zaujala.  Oproti prvému stretnutiu sme účastníkom mohli odprezentovať i spätnú väzbu našich prvých participantov online kurzu, ktorý prebiehal počas leta. Rovnako sme poskytli informácie z posledného pracovného stretnutia v Palerme.

 

Tlačová správa kancelarie MAS LEV

Levoča, 24. 6. 2022

Dňa 22. 6. 2022 sa v priestoroch kancelarie MAS LEV uskutočnila multiplikačná udalosť pod názvom “Cesta k odolnosti”. Informačné podujatie bolo realizované v rámci projektu “ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity” podporeného cez program ERASMUS+ s cieľom rozšíriť informácie o prebiehajúcom online pilotnom projekte a platforme MOOC, predstaviť partnerov podieľajúcich sa na príprave pilotného kurzu, ako aj s cieľom predstaviť nástroj pre orientáciu, tzv. Road Map všetkým záujemcom o tému regionálnej odolnosti. Pozvanie na túto udalosť prijalo 18 účastníkov z radov verejného a občianskeho sektora, ako aj z radov podnikateľov a aktívnych obyvateľov územia.

 

Spolu s partnermi vyvíjame online školiaci kurz

Nešťastia a krízy môžu nečakane zasiahnuť regióny a komunity. Ako môžeme posilniť schopnosť odolávať takýmto udalostiam a reagovať na ne?

Vedení vzdelávacími potrebami a záujmami, ktoré vyplynuli z terénneho výskumu, sa partneri projektu ReFace snažia riešiť túto otázku zlepšením vedomostí a kompetencií verejnej správy, mimovládnych organizácií a iných zainteresovaných strán, ktoré sa zaujímajú o vytváranie odolných regiónov.  

Na tento účel partnerstvo v súčasnosti pracuje na vývoji online školiaceho kurzu , ktorý bude zahŕňať nasledujúce moduly:

Online kurz bude skúmať koncept odolnosti s osobitným zameraním na regionálnu úroveň a jej životný cyklus. Ďalej bude analyzovať koncepty rizík, nebezpečenstiev, regionálnych prvkov odolnosti a prepojení.  

Účastníkom budú poskytnuté ďalšie informácie o potrebe zapojiť celú komunitu a kľúčových aktérov do spolupráce na lepších úrovniach odolnosti.  

V nasledujúcich mesiacoch sa partneri projektu zúčastnia školiacej aktivity s cieľom analyzovať doteraz vyvinuté materiály a finalizovať ich prostredníctvom výmeny nápadov a poznatkov s odborníkmi na túto tému.

Chceli by ste sa dozvedieť viac? Sledujte nás na Facebooku a Linkedin !

Alebo kontaktujte Simonu Sglavo: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

O projekte

ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity  je dvojročný projekt spolufinancovaný z programu Erasmus+ Európskej únie v rámci Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Partneri

Pre ďalšie informácie

Prečítajte si viac o  ReFace , pozrite si webovú stránku projektu   a sledujte nás na  Facebooku  a  Linkedine .

Kontaktujte Simonu Sglavo:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

 

Zdroj: cesie.org

 

Projekt ERAZMUS+ (ak sa chcete dozvedieť viac pozrite si leták): leták ReFace

webstránka projektu: https://reface-project.eu/

 

Newsletter#2 projektu Erazmus+ project Revace - Regióny čeliace šokom

Newsletter#1 projektu Erasmus+ project ReFace – Regióny čeliace šokom

Leták Reface (PDF)

Viac nájdete v júlovej LIMke č. 7/2021 na strane 11. 

 

 
 

3rd Smart Communities Academy

On April 15-16, 2021, the 3rd Smart Communities International Academy, entitled Smart Opportunities for Rural Communities in 2021-2027 within the Smart Communities 2.0 (SKHU/1902/4.1/027) project took place. Due to the current situation, the conference was held online in the virtual space. MASLEV participated in the conference with the presentation Regions are getting resilient, based on the Erasmus+ Program project ReFace: Regions facing shocks: building resilient communities.The presentation dealt with the regions´ pro-active innovative approaches to crises and their solutions. The OECD reviewed local and regional responses to the economic crisis and identified how new forms of leadership and strategic thinking emerged, serving to reinvent and reposition notions of local development policies and practice. The training of key regional players in order to increase their ability to prevent or deal with crises becomes crucial. 
 
The basic concept of the project Smart Communities 2.0 - How to be smart in the countryside?   is that ‘smart’ is not the prerogative of cities; sustainable prosperity can also be achieved in rural areas using the latest technologies. This requires developing local communities and engaging them in a global, increasingly digital world. The main goal is to support the smartness of rural settlements through the development of specific cross-border services. The target area of the project is Nógrád county, Banská Bystrica and Košice districts.  Based on the developed services, knowledge transfer to villages is implemented, the target groups of which  are local communities: local institutions - decision-makers, civic and economic organizations and the local population - old and young.
 
 
 
 
15.-16. Apríla 2021, sa v rámci projektu Inteligentné komunity 2.0 (SKHU/1902/4.1/027), konala 3. medzinárodná konferencia  s názvom Inteligentné príležitosti pre vidiecke komunity v 2021-2027. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, prebiehala konferencia vo virtuálnom priestore. Na konferencie sa zúčastnil aj MASLEV s príspevkom Regióny sa stávajú odolnejšími, ktorý vychádzal z projektu ReFace: Regióny čeliace šokom: budovanie odolných komunít. Ide o projekt v rámci programu Erasmus+. Prezentácia sa zaoberala pro-aktívnym prístupom regiónov ku krízam a hľadaním riešení na ne. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj preskúmala odozvy regiónov na ekonomické krízy a identifikovala vznik nových foriem vedenia a strategického myslenia, ktoré majú ukázať nový pohľad na rozvoj lokálnych politík a praktík. Zásadným sa stáva školenia kľúčových hráčov regiónov tak, aby sa zvýšila ich schopnosť predchádzať a vyrovnať sa s krízou.   
 
Základnou koncepciou projektu Inteligentné komunity 2.0 - Ako byť inteligentný v kraji? je, že „inteligentný“ nie je výsadou miest; udržateľná prosperita sa dá dosiahnuť aj vo vidieckych oblastiach pomocou najnovších technológií. To si vyžaduje rozvoj miestnych komunít a ich zapojenie do globálneho, čoraz viac digitálneho sveta. Hlavným cieľom je podpora inteligentnosti vidieckych sídiel prostredníctvom rozvoja konkrétnych cezhraničných služieb. Cieľovou oblasťou projektu je Novohradská župa, okresy Banská Bystrica a Košice. Na základe rozvinutých služieb sa realizuje prenos poznatkov do dedín, ktorých cieľovými skupinami sú miestne komunity: miestne inštitúcie - subjekty s rozhodovacími právomocami, občianske a ekonomické organizácie - pre pilotné kurzy Smart Village a Smart Academy a miestne obyvateľstvo - staré a miestne mladí